Konkou Atis Fondasyon Knight la (Defi Knight lanse pou travay atis) se yon mouvman 40 milyon dola Fondasyon Knight mete sou pye nan Sid Florid. N ap chèche pi bon lide nan travay atis. Sa nou vle reyalize, se transfòme zòn Sid Florid la nan sèvi ak travay atis pou fè moun mete tèt ansanm nan kominote a.

Ki lè enskripsyon ap ouvè?

Defi nan pwochen pral aksepte aplikasyon kòmanse sou li a, 26 janvye 2015.

Ki dènye lè moun dwe depoze enskripsyon?

23 fevriye 2015.

Ki jan Konkou Atis Fondasyon Knight la mache? 

Konkou sa a gen de pati:

Nou te bay gwo sibvansyon (èd lajan): 10 milyon dola pou Perez Art Museum Miami (pou yo ka mennen plizyè mil elèv lekòl al vizite mize a chak ane);  epi 5 milyon dola pou New World Symphony (pou ede mizik klasik ak nouvo mòd travay atis ale pi lwen toujou).

Ki regleman ki genyen pou konkou a?

Gen 3 regleman: 1) Pwojè a dwe yon pwojè atistik; 2) Li dwe fèt nan Sid Florid oubyen li dwe nan avantaj Sid Florid. 3) Ou dwe jwenn lòt finansman pou mete ak finansman Fondasyon Knight ap bay la.

èske se sèl òganizasyon imanitè oswa enstitisyon pou edikasyon ki kab enskri?

Konkou a ouvè pou òganizasyon imanitè, pou konpayi prive, epi pou tout moun. Sa vle di nenpòt moun kapab enskri.

èske w oblije sitwayen ameriken pou w enskri? 

Non. Kandida tout nasyonalite ka antre nan konkou sa a.

èske w oblije gen 18 an omwen pou w enskri?

Non, men si se yon minè ki genyen, n ap voye prim nan bay paran li oubyen bay moun ki responsab legal li. Epi tou nou ka voye yon sibvansyon bay yon òganizasyon ki dakò travay gratis ak timoun ki poko gen 18 an.

èske mwen menm oubyen òganizasyon mwen an dwe tabli nan Sid Florid?

Ou kalifye si pwogram nan oswa pwojè a ap fèt Miyamided oubyen Brawòd, oubyen tou si l pap fèt Miyami men li nan avantaj travay atistik nan Miyami. Se nan Miyamided Konnti ak Brawòd Konnti nou plis enterese. Men, nou ka asepte bèl lide estwòdinè ki soti toupatou nan Miyamided Konnti, Brawòd Konnti, Monnwo Konnti ak Panmbich Konnti.

Ki diferans ki genyen ant enskripsyon an ak yon “pwopozisyon konplè”?

Enskripsyon an annik ban nou ase enfòmasyon tou kout pou nou kab konprann ide ou genyen an. Si nou chwazi l kòm youn nan lide ki pran nan final, n ap mande w ekri yon pwopozisyon ki pi detaye.

Konbyen enskripsyon mwen ka depoze?

Pa gen limit. Chak enskripsyon ta dwe pou yon pwojè apa.

Ki sa nou pran pou TRAVAY ATIS?

Sa a se yon bon kesyon. Gen plizyè definisyon, men nou renmen definisyon sa a: Travay atis se lè yon moun sèvi ak ladrès li ansanm ak imajinasyon li. Nou pap chèche pwojè sosyal ki sèvi ak travay atis pou reyalize sa yo vle a. N ap chèche pwojè ki fè gwo efò pou parèt nan kominote nou an ak bon jan travay atis ki gen bon kalite.

Ki sa m ka fè pou enskripsyon m nan ka gen yon “avantaj”?

Nou asepte nouvo mòd travay atis tou. Epitou nou gade pou wè si kandida a gen ase konesans pou li reyalize pwojè a. Kidonk, ou menm oubyen gwoup ou a ka bezwen yon ti bourad pou n kab derape, ak yon kout men pou n reyisi. Ou te mèt enskri; okazyon sa a ka bon moman pou w jwenn ti bourad sa a. An reyalite, “avantaj” ki pi bon an se lè w gen yon ide estwòdinè nan koze travay atis.

Ki jan m ap fè konnen si pwojè mwen an mache ak ide nou genyen sou travay atis oswa nouvo mòd travay atis?

Eseye l pou wè. Sa ap pran 20 minit sèlman pou w voye ide pa w la ban nou.

Ki sa yon “sibvansyon defi” ye?

Yon sibvansyon defi se yon sibvansyon yo bay pou ankouraje lòt kote vin ede finanse yon pwojè. Nou mete n nan pozisyon pou nou aji, men nou mande lòt moun pou yo mete men tou. Se poutèt sa n ap mande pwojè yo pou yo jwenn lòt finansman pou yo mete ak pa nou an kou nou bay sibvansyon an.

Ki sa n vle di lè nou di “chèche lòt finansman pou mete ak” kado fondasyon an?

Ide a senp: si pwojè a ap koute 10 mil dola antou, alò ou dwe jwenn omwen 5 mil dola yon lòt kote. (Sa se sèlman yon egzanp pou nou montre w kouman koze mete 2 finansman ansanm nan mache. Fondasyon an pa gen okenn kantite kòb maksimòm li gen tan deside li ka bay.)

èske pòsyon finansman an kapab lajan pa m oubyen lajan òganizasyon m nan deja genyen?

Non. N ap chèche nouvo sous finans pou travay atis. Sa vle di ou dwe chèche fè lòt moun mete kòb menm jan avèk pa nou an. An jeneral, se sèl kotizasyon lajan ou resevwa nan men nouvo sous pou òganizasyon w lan oswa pou pwojè w la ki ka konte kòm lajan ou dwe mete a.

Ki lè pou m bay pòsyon lajan pa m nan?

W ap gen yon lane kon sa apati dat ou resevwa sibvansyon an pou ou mete lòt finansman an ak finansman pa nou an. Si se yon pwojè plizyè ane, w ap gen yon lane kon sa pou w pote pòsyon lajan pa w pou sibvansyon nou bay chak ane.

èske pòsyon lajan pa m nan dwe egal pa w la dola pou dola?

An jeneral se sa. Nan kèk sikonstans nou pa wè fasil (e an jeneral, pou ti gwoup ki piti anpil) nou ka fè lide dakò pou nou bay plis. Menm jan an tou, nou gen dwa mande w jwenn plis kòb yon lòt kote pou chak dola nou mete nan pwojè a si òganizasyon w lan deja genyen yon sipò finans ki djanm.

èske w ap finanse konpayi prive tou, pa òganizasyon imanitè ak nenpòt moun sèlman?

Wi, n ap fè sa si nou jwenn yon konpayi prive ki gen yon lide sèvi ak travay atis pou chanje anpil bagay pou amelyore kominote a.

Kilès k ap tyeke enskripsyon mwen an?

Se anplwaye Fondasyon Knight, ak konkou espesyalis endepandan ki maton nan koze travay atis. Men alafen, se Konsèy Administrasyon Fondasyon Knight la ki va pran dènye desizyon an.

Ki lè y ap anonse moun ki genyen yo?

Gayan konkou a pral anonse nan mwa desanm 2015.

Ki lè m ap konnen sa nou deside ak aplikasyon mwen an?

N ap kontakte w pa imel me 2015, swa pou mande w voye yon pwopozisyon konplè swa pou fè w konnen nou rejte demann ou an.

Si nou rejte pwojè m nan èske n ap di m pou ki sa?

Piske nou resevwa anpil enskripsyon, se pa chak enskripsyon ki resevwa kòmantè espesyal nan men moun k ap analize pwojè yo. Sa vle di, nou pa ka esplike w egzakteman pou ki rezon nou rejte pwojè w la.

Kilès pou m kontakte si m gen kesyon?

Voye kesyon ou genyen nan imel sa a: arts@knightfoundation.org

Please see our Privacy Policy

Trust-E
TRUSTe online privacy certification